ความเป็นมาของชุมชนบ้านศาลเจ้า

ป่าชมุชนบ้านศาลเจ้า ได้รับการอนมุตัิให้จัดตั้งป่าชมุชน จากกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ.2556 มีพื้นที่ประมาณ 118-0-91 ไร่ อย่ใูนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม ป่าชมุชนแห่งนีเ้กิดจากการรวมตวัของคนในชมุชน ที่มีจิตสํานกึรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จดัตงั้คณะกรรมการป่าชมุชนรวมทงั้ร่วมกนัจดัทําแผนการจดัการป่าชมุชน เพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้ ลกัษณะพืน้ที่โดยทวั่ไปเป็น พืน้ที่ราบ ตงั้อย่ใูนใจกลางของตวัเมืองระยอง ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสําคญัต่างๆ ของจงัหวดัระยอง เช่น ห่างจากชายทะเล (หาดแสงจนัทร์, หาดสชุาดา, และหาดแหลมเจริญ) ประมาณ 1-2 กิโลเมตร หาดแม่รําพึงประมาณ 10-13 กิโลเมตร และท่าเรือ บ้านเพ ไปเกาะเสม็ด และหาดสวนสน ประมาณ 20-25 กิโลเมตร ป่าชุมชนแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วย หมู่บ้าน อาคาร และจัดว่าเป็น ป่าชมุชนในเมืองที่เดียวของจังหวัดระยอง ที ่มีความโดดเด่นมาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกําลังกายของราษฎรในชมุชนและผู้ที่สญัจรผ่านไปผ่านมา ป่าชมุชนแห่งนีม้ีการทําเส้นทางจกัรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สําหรับราษฎรในชมุชนและผ้ทูี่ชื่นชอบการขบัขี่จกัรยาน ได้ทํากิจกรรมปั่นจกัรยานรอบๆและในพื้นที่ป่าชมุชน อีกทงั้ในช่วงเย็นคนในชมุชน ก็จะแวะมาพกัผ่อนอาศยัความร่มรื่นร่มเย็นของป่า เพื่อคลายความร้อนและความเครียดจากการทํางานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีที่ สําหรับออกกําลงักาย ซึ่งเทศบาลตําบลเนินพระ ได้ทําการติดตั้งอปุกรณ์สําหรับการออกกําลงักายไว้ให้คนในชมุชน ได้มีที่ออก กําลงักายบริเวณด้านหน้าเขตป่าชมุชน ป่าชมุชนแห่งนีม้ีพันธ์ุไม้ที่โดดเด่น ได้แก่ ต้นยางนา

ซึ่งจากการสํารวจของชมุชนพบว่า มีมากถึง 250 ต้น โดยมีต้นที่ใหญ่ที่สดุ วดัรอบลําต้นได้ 346 เซนติเมตร สงูประมาณ 30 เมตร และพันธุ์ไม้ป่าชนิดต่างๆ อีกไม่ตํ่ากว่า 50 ชนิด นอกจากนี้ราษฎรในชมุชนยังได้ทําการเก็บหาของป่าเช่น เก็บเห็ด, หาผกัหวานป่า, ใบชะมวง เป็นต้น เพื่อ

นํามาประกอบเป็นอาหารบริโภคและเพื่อการจําหน่าย เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ให้แก่คนในชมุชนอีกด้วย ชนิดและสภาพป่าทวั่ไป เป็นป่าดิบแล้ง ลักษณะพื้นที่เป็นดินปนทรายและเป็นที่ราบ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ของพนัธ์ุไม้ป่าต่างๆ อาทิเช่น ยางนา, กระถิ่นณรงค์, ตะเคียน, พะยูง, สนทะเล, พันจํา, กะเจียน, หมากโดก, มะม่วงหิมพานต์, มะเดื่อปล้อง, มะค่าแต้, กระถิ่นเทพา, ไทร, เลียบ, ฯลฯ ส่วนทางด้านพืชสมนุไพร เช่น มะขามป้อม, รางจืด, เร่วป่า, กระแท่ง, ม้ากระทืบโรง, ย่านาง, ชะมวง, เขียง, มะกอก, กระทือ เป็นต้น เฟซบุคเพจ: ป่าชุมชนตำบลเนินพระ บ้านศาลเจ้า หมู่ 2 ต. เนินพระ