ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 69

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันนี้ (29 พ.ย.64) เวลา 10.00 น.นายชูศักดิ์ ช่วยบุญญะ ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ
1 .สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
2. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
1 กองช่าง ญัตติที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่ลงมติ) เรื่อง ขอยกเลิกโครงการค่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.สำนักปลัด เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่ลงมติ)
ญัตติที่ 1 เพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง
1. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564
3. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลเนินพระ
ญัตติที่ 2 เพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง
1.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. กองคลัง เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี) เทศบาลตำบลเนินพระ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เรื่องเพื่อพิจารณา
กองช่าง
ญัตติที่ 1 เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ
1. เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 ตัว
2. สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
ญัตติที่ 2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โครงการค่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 2,788,600.00 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับแก้ไชเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 2)
ญัตติที่ 3 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 โครงการ
1.โครงการติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมวางท่อ HDPE และก่อสร้างระบบรายน้ำ (ฝั่งซ้ายทาง) ถนนสายกลางทุ่ง (ซอยร่วมพัฒนา – หนองตาล) ถึงสายจำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
2.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุชาดา (ซอยศรีสุข) หมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จำนวน 2 ข้างทาง ถนนสุชาดา (ซอยก่อเกื้อ - สามแยกกลุ่มประมงเรือเล็ก) หมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อไทร หมู่ที่ 7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
5.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 3 และซอย 4 ภายในหมู่บ้านพงษ์เพชร วิลล่า หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอย จักรประทีป หมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอ
ญัตติที่ 4 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สมทบของเดิมจำนวนเงิน 1,378,800 บาท) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต ถนนทุ่งนอก – สะพานแตง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งนอก – สะพานแตง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวนเงินงบประมาณ 174,600 บาท
2 สำนักปลัด
ญัตติที่ 1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
วาระที่ 3 ตราเป็นเทศบัญญัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ