วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนให้ก้าวไกล มีความปลอดภัยในชีวิต

ท่องเที่ยวนำเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพันธกิจ

1. ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

4. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

6. พัฒนาบุคลากรและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน