อำนาจและหน้าที่

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่

 • (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
 • (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
 • (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 • (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
 • (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่

 • (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 • (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 • (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
 • (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 • (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้า
 • (9) เทศพาณิชย์

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

 • (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
 • (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
 • (5) การสาธารณูปการ
 • (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 • (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 • (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • (9) การจัดการศึกษา
 • (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
 • (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
 • (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • (14) การส่งเสริมกีฬา
 • (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 • (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 • (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 • (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 • (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 • (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 • (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 • (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
 • (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • (25) การผังเมือง
 • (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 • (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 • (28) การควบคุมอาคาร
 • (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด