นายชัยกร แว่วเสียง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ
081-4296469
นายสมปอง วงษ์น้อย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
089-4072746
นายปฏิพาน แก่นสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
083-5845660
นายพรทิพย์ แก่นสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
086-8155092
นายกิตติศักดิ์ จักรประทีป
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
086-3552523
นางสาวสร้อยทิพย์ แก่นสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
089-5466478
นายฉลวย วังเกษมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
089-5457701
นายสมบูรณ์สุทัด พูลนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
062-3788823
นายนคร จำปาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
083-7043969
นางสาวละม้าย ทองเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
089-7601356
นายชูศักดิ์ ช่วยบุญญะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
080-9923269
นายธวัช ชำนาญชล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
081-8634611