นายบุญธรรม ใยกล้า
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
089-9386940
นายอารักษ์ ศิริศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพร
081-3554219
สมภักดิ์ บำรุงพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพร
086-8282050
นายชาญวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์ ตำแหน่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เ
081-6513132
นายนนทพัทธ์ วังเวง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
064-4935134