นายกิตติเกษม ชำนิไกร
ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ
092-7978963
นางนีโลบล วรวิทย์วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด
099-4155226
นางสาววนิดา ซื่อกำเนิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-8589058
นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
087-6856204
นายกฤตยา สตาภิรมย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-3404927
นางวรพันธ์ ประเสริฐผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086-9020345
นางสุนทรี ธนุนาจารย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
081-8633639
นายบัณฑิต พรอุดมเดช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
081-5915616
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชร์เอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
065-5131456