นายบุญธรรม ใยกล้า
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
089-9386940
นายรำเพย เที่ยงตรงดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
089-6670626
นายสมภักดิ์ บำรุงพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
086-8282050
นายอารักษ์ ศิริศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
081-3554219
นายสมชาย ชลสวัสดิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
089-8053309