• นางวรพันธ์ ประเสริฐผล
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นางสาวชาลิสา สิทธิโชค
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฎ
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางสาวสุทธิลักษณ์ สังข์สุวรรณ
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 • นางนฤมล วังสิริสุนทร
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวพัชรินทร์ ศรีดามน
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ