• นางสรวงสุดา ธรรมวัลัยพันธ์
 • พยาบาลวิชาชีพชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินพระ
 • นางอำนวย ภิญโญ
 • พยาบาลวิชาชีพชีพชำนาญการ
 • นางอมรรัตน์ ศรีวิชา
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 • นางสาวสุพักตร์ อ่ำชูไสว
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • นางสาวปานตะวัน ปานรักษ์
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • นางสาวกนกพร เสริมศรี
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • น.ส.กานต์นภัส แป้งเงินจารุวงษ์
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 • นายบัญชา ระดีวงษ์
 • พนักงานขับรถยนต์
 • น.ส.ปนัสยา สุโพธิ์
 • คนงาน
 • น.ส.ภัคจิรา ไชยวงค์
 • คนงาน
 • นางศศิรัศมี หุ่นสวัสดิ์
 • คนงาน
 • น.ส.วิจิตรา นาคสุข
 • คนงาน
 • น.ส.กนกอร ชลสวัสดิ์
 • คนงาน
 • น.ส.วนาลี ศรีสุทธิ์
 • คนงาน
 • น.ส.วรรณวิษา วงษ์ใส
 • คนงาน
 • นางจริยา ปาละวงศ์
 • คนงาน
 • น.ส.ปาพิชญา ปาละวงศ์
 • คนงาน
 • น.ส.พรพรรณี แข่งขัน
 • คนงาน