• นายกฤตยา สตาภิรมย์
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสุนทรี ธนุนาจารย์
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • นายประดับ ฤกษ์สมิต
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางสาวเจนจิรา คำจันทร์
 • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางสาวศิรินธิตา บุญเกิด
 • นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 • นางสาวเพ็ญพรรณ โสตเมือง
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นางสาวกาญจนาภรณ์ ต้นสิน
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 • นางสาวพรรณทิวา ตนโคกสูง
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 • นางสาวสุภารัตน์ อาจหาญ
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 • นายภาณุเดช โตภูเขียว
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
 • นางสาวกัลยา เมืองบรรจง
 • คนงาน
 • นางสาวณัฐธยาน์ ทรงประไพ
 • คนงาน
 • นายจิราวัฒน์ บุญศรี
 • คนงาน
 • นายธนวรรธน์ มากคช
 • พนักงานขับรถยนต์