• นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร
 • หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางสาวสุภาณี บุญสินธุ์
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • จ่าเอกชาญวิทย์ เที่ยงตรงดี
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • นางสาวอัญชนา สิริพรนฤมล
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวรัชนีพร แก่นสาร
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวนนทรมย์ สุวรรณรัตน์
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวนันทวัน บุญสม
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 • นายปฐพี สุขีภาพ
 • ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 • นางสาวจุฑามาศ วงศ์ทา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 • นางสาวสุปราณี หอมระรื่น
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 • นางสาวมานิสา บุญมาก
 • ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 • นางสาวณัฐกมล แก้วพงษ์
 • ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 • นางสาวปุณฑริกา พิศดาร
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ