• นางสาววนิดา ซื่อกำเนิด
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชร์เอี่ยม
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 • นางสาวสิริกร ปัญโญทิพย์
 • นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 • นางสาวณศศณัฏฐ์ ทองประพันธ์
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 • นางสาวอรสา บทมาตย์
 • นักวิชการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 • นางสาวสมาพร ขำแก้ว
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นายวันชัย นามัง
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • นางอีงณัฏฐ์สรา ศิริธรรม
 • เจ้าพนักงานการเงินฯ ปฏิบัติงาน
 • นางสาววิภาวดี ศรีอวน
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นางสาวณภัทร พิชพันธุ์
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 • นางสาวธนัญญาภรณ์ มงคลวงษ์
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 • นางสาวตรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 • นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์เนิน
 • ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 • นางสาวพิไลวรรณ ยศอินทร์
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นางสาวสุวิชาดา บุญร่มเย็น
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นางสาวมนัชญา น่วมเกตุ
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นางสาวจิระวดี จิตรปลื้ม
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 • นางรัตนา ขำปาน
 • คนงาน
 • นายสมพร แกว่นเขต
 • พนักงานขับรถยนต์
 • นางสาวน้ำฝน ปัญจเมธีสกุล
 • คนงาน
 • นายวีรวัฒน์ สิงห์จันทร์
 • คนงาน