• นายกิตติเกษม ชำนิไกร
 • ปลัดเทศบาล
 • นางนีโลบล วรวิทย์วัฒนา
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายบัณฑิต พรอุดมเดช
 • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 • นางสาวจิตตพิมพ์ อุดม
 • นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 • นางรดามณี เรืองฤทธิ์
 • นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 • นางสุชาดา จางวางคง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นางสาวศิริลักษณ์ ลี้เจริญ
 • นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 • นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโชติ
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นายเมธี ศรีภูโรจน์
 • นิติกรปฏิบัติการ
 • นางสาวสุธีรา ประเสริฐทรัพย์
 • นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 • นางสาวกมลชนก แซ่เห่ง
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นางสาวกัญญรัตน์ หอมหวล
 • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
 • นางสาวบุศรา ไพรเถื่อน
 • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
 • นางนิรวดี ติณณ์พัฒนโสภณ
 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวกัญญณัช อินนา
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 • นางสาวเสาวลักษณ์ นามสงสาร
 • ผู้ช่วยนิติกร
 • นางสาวอรอนงค์ ขอบชิต
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 • นางสาวเพ็ชรรัตน์ แว่วเสียง
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 • นางสาวพักตร์พิไล ผลาวงค์
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 • นางสาวอุไรวรรณ เที่ยงตรงดี
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • นางสาวภดา ขอบชิต
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางจิราพัชร หิรัญอร
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวชลธิชา สัมฤทธิ์
 • แม่ครัว
 • นางสาวพัชรมัย พริ้งเพราะ
 • คนงาน
 • นายชาตรี ศรมณี
 • พนักงานขับรถยนต์
 • นายสมหวัง แก่นสาร
 • พนักงานขับรถยนต์
 • นายวัชรินทร์ วามะลุน
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ