เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมตรวจประเมินความพร้อมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ

เปิดอ่าน 24

เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมตรวจประเมินความพร้อมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกัน     การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย