เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เปิดอ่าน 40

เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้ – กันยายน 2565

คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ
- มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ของรัฐ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน (ชั้นล่าง) เทศบาลตำบลเนินพระ (อาคาร อบจ.ระยอง หลังเก่า) ( ในวันและเวลาราชการ )
โทร : 0-3862-3970 โทรสาร : 0-3862-3971