เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปิดอ่าน 33

เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ - กันยายน 2565

📢📢เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ - กันยายน 2565
✍️คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ หรือผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
✍️เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
👉ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเนินพระ (อาคาร อบจ.ระยอง หลังเก่า) ในวันและเวลาราชการ
☎️โทร : 0-3862-3970
โทรสาร : 0-3862-3971