ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 51

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=noenphra&set=a.3975687732512366

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันนี้ (7 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น.นายชูศักดิ์ ช่วยบุญญะ ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ญัตติ การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- 5.1 กองช่าง
ญัตติที่ 1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ญัตติที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 1 โครงการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

5.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ญัตติที่ 1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ญัตติที่ 2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

5.3 สำนักปลัด
ญัตติที่ 1 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ก) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินพระ
(ข) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินพระ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 องค์กร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน จึงมีความจำเป็นต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการการขึ้นใหม่

5.4 กองคลัง
ญัตติที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
-พระราชบัญญัติภาษีท้องดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 53 และมาตรา 54
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 94 (1) ข้อ 95 และข้อ 96
ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินรายได้และต่อมาได้มีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้
(1) การชำระภาษีโดยไม่ถูกต้อง
ข้อ 95 การถอนขอคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญดังนี้
(1) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็น
เงินรายรับที่นำส่งแล้ว
(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หลักฐานการแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคำขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น
ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ขอคืนเงินภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนรายรวับดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบเห็นแล้วว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

5.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ญัตติที่ 1 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินพระ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลเนินพระว่าด้วยการดำเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.2562

5.6 สำนักปลัด
ญัตติที่ 1 เพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง (โดยไม่ลงมติ)
(ก) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒6 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
(ข) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (ค) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ฉบับเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้และประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(ค) ประกาศการรายงงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเนินพระ ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(จ) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ