เทศบาลตำบลเนินพระ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA)

เปิดอ่าน 70

เทศบาลตำบลเนินพระ
 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร.038-623970-71