รายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ อย่างไม่เป็นทางการ

เปิดอ่าน 102

รายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ อย่างไม่เป็นทางการ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเนินพระ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด 2 เขต รวม 27 หน่วยเลือกตั้ง
*** ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
✅จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12,861 คน
✅จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 5,763 คน
✅จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับทั้งหมด 13,600 บัตร
✅จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 5,763 บัตร
✅จำนวนบัตรดี 4,435 บัตร
✅จำนวนบัตรเสีย 405 บัตร
✅จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 923 บัตร
✅จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 7,837 บัตร
✅ จำนวนคะแนนผู้ที่สมัครได้รับเลือกตั้งเรียงลำดับคะแนนสูงสุด ดังนี้
ลำดับที่ 1 นายบุญธรรม ใยกล้า หมายเลข 1 ได้ 3,676 คะแนน
ลำดับที่ 2 นายชาญวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์ หมายเลข 2 ได้ 759 คะแนน
ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองรับรองผลและประกาศผล อย่างเป็นทางการภายใน 30 วัน


ไฟล์แนบ