ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 214

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันนี้ (27 ม.ค.64) เวลา 10.00 น.นายสมบูรณ์สุทัด พูลนิน ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นนตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ญัตติที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัตติที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัติติที่ 3 ขออนมุัติโดนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองสาธารณสุข) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัตติที่ 4 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองช่าง) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัตติที่ 5 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ (กองช่าง) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัตติที่ 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินพระ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง การควบควมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....
2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินพระ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ...... (สำนักปลัด) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ.....