ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

เปิดอ่าน 396

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันนี้ (27 พ.ย.63) เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์สุทัด พูลนิน ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 55 ที่เสนอใหม่ จำนวน 3 ญัตติ
ญัตติที่ 1 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564
ญัตติที่ 2 เรื่อง การให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. การให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง)
2. การให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัีดระยอง)
ญัตติที่ 3 เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นขอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (สาธารณสุขฯ)
ญัตติที่ 4 เรื่อง การอุทิศทรัพย์สินชุมชนศาลเจ้าและการอุทิศที่ดินของนายพรศักดิ์ ศักดิ์ศิริภากุล หมู่ที่่ 2 (สำนักปลัด)
ญัตติที่ 5 เรื่อง การอุทิศทรัพทย์สินชุมชนศาลเจ้าและการอุทิศที่ดินของนางสาวหนึ่งฤทัย พรมเวช หมู่ที่ 4 (สำนักปลัด)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อทราบ
รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บท
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ