ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

เปิดอ่าน 60

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วันนี้ (30 ก.ย.63) เวลา 13.30 น.นายสมบูรณ์สุทัด พูลนิน ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ จำนวน 3 ญัตติ
ญัตติที่ 1 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิก ญัตติที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,500,000บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ และขอยกเลิก ญัตติที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 6,500,000 บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัตติที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดซื้อรถรางนำเที่ยว จำนวน 2 คัน งบประมาณ 1,400,000 บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
2. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงศาลากลุ่มประมงเรือเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,500,000 บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
3. เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลนบริเวณที่ได้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ฯลฯ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 2,000,000 บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
4. เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงจอด รถยนต์บริเวณที่ได้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ฯลฯ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,600,000 บาท (กองการศึกษา)
นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัตติที่ 3 เรื่องขอกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปในกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รวม 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดซื้อรถรางนำเที่ยว จำนวน 2 คันๆ ละ 700,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง เป็นเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ 4 สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 80 Hp เป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ งบประมาณ 1,400,000 บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
2. เรื่องขอกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปในกรณีไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงศาลากลุ่มประมงเรือเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อปรับปรุงอาคาร คสล.ชั้นเดียว กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.90 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร งบประมาณ 1,500,000 บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
3.ขอกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปในกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2563 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลนบริเวณที่ได้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ฯลฯ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบประมาณ 2,000,000 บาท(กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
4.ขอกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปในกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ได้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ฯลฯ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างที่จอดรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 54.00เมตร จำนวน 18 คัน พร้อมงานถมดิน (แน่น) พื้นที่ถมดินประมาณ 288.50 ตารางวา หรือประมาณ 1,154.00 ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 – 3.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมแน่น 5,354.56 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 1,600,000 บาท (กองการศึกษา) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=noenphra&set=a.3287041521376994