โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

19 ส.ค.63 เปิดอ่าน 50

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลา่ 09.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องสร้อยทอง 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองอธิบายความเป็นมาและแนวทางปฎิับติของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้ายภัยมะเร็งเต้านม และมีกิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม และกิจกรรม "ตรวจเต้านมด้วยมือเรา" โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ มาอบรมให้ความรู้ และทำกิจกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน