โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

16 ส.ค.63 เปิดอ่าน 44

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันนี้ (16 ส.ค.63) เวลา 09.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้นายชาญวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องสร้อยทอง 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จากศูนย์คามิลเลี่ยน โซเชียลเซนเตอร์ ระยอง มาอบรมให้ความรู้ และทำกิจกรรมแ่กผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน