ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

25 พ.ย.62 เปิดอ่าน 312

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
วันนี้ (25 พ.ย.62) เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลเนินพระ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.การแนะนำตัวข้าราชการ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 ราย

2.ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 28 กันยายน 2562

3.ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)

4.ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)

5.ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ญัตติที่ 1 เรื่อง ขอถอนญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ตรงกับระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas จำนวน 3 โครงการ (กองช่าง) 
ญัตติที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 
ญัตติที่ 3 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสัมยประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินพระ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อทราบ
1.การอุทิศทรัพย์สินและส่งมอบอาคารให้เทศบาลตำบลเนินพระ
2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ