นางวรพันธ์ ประเสริฐผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวชาลิสา สิทธิโชค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัจยา เชิดกลิ่น
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวกัญฐาญา อุดมผล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นายอามิตรคาน สุวรรณสา
คนงานทั่วไป
นางสาวอุไรวรรณ จอมใจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวอรอนงค์ ขอบชิต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน