นายสมบูรณ์สุทัด พูลนิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ
นายชูศักดิ์ ช่วยบุญญะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเนินพระ
นายฉลวย วังเกษมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
นายภัทรชนน พืชพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
นายปฎิพาน แก่นสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
นางสาวดรุณี แว่วเสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
นายธวัช ชำนาญชล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 1
นายชัยกร แว่วเสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
นายนคร จำปาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
นางสาวลักขณา สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2
นายสมปอง วงษ์น้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินพระ เขต 2