นายกฤตยา สตารภิรมย์
ผอ.กองสาธารณสุข
นายอุทัย สิงห์สมดี
พนง.ขับเครื่องจักรฯ
กนกวรรณ ศิริชาติ
คนงานทั่วไป
คมสัน ลาแดง
คนงานทั่วไป
จงจิต แสงราช
คนงานทั่วไป
ทัศนะ ปิ่นทอง
คนงานประจำรถขยะ
กวี เที่ยงตรงดี
คนงานประจำรถขยะ
ดำรงค์ชัย สงสาร
คนงานประจำรถขยะ
นายมาก สงสาร
คนงานประจำรถขยะ
นายมานะ เคล้าคล่อง
คนงานประจำรถขยะ
นายปรีชา งามสม
คนงานประจำรถขยะ
นายคำรณ ยอดเพชร
ประจำรถขยะ
นายชโลธร ยอดขวัญ
คนงานประจำรถขยะ
น.ส.สายทอง เกลี้ยงเกลา
คนงานทั่วไป
นางผ่องศรี สุขอนันต์
คนงานทั่วไป
นายชโลธร ยอดขวัญ
พนักงานประจำรถขยะ
นายเทอด ถึกหลาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิติญา วงค์กะโซ่
คนงานประจำรถขยะ
นายมานะ เคล้าคล่อง
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ดดา ฉัตรดี
คนงานทั่วไป
นายสมส่วน สอิ้งรัมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย เที่ยงตรงดี
พนง.ขับเครื่องจักรฯ
นายสมชาย จิตรดล
ประจำรถขยะ