นางสาววนิดา ซื่อกำเนิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเนตรชนก เลอวงษา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางฑริกการ์ แก้วชมภู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอาภารัตน์ จันทมณี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสิริกร ปัญโญทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุวรรณา ภูกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปภัสสร บุญฉาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
น.ส.รสนันนท์ เค้าเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณภัทร พืชพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวธนัญญาภรณ์ มงคลวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรรณิภา อ่อนกร
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางจิดาภา ทองเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวตรีทิพย์ รักสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวปิยะนุช เจริญกิจจาวัฒน์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์เนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้