นายชัยณรงค์ ถาวรเพียร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นางสาวชมณดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชาญวิทย์ เที่ยงตรงดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายอำพล แก่นสาร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
น.ส.อัญชนา สิริพรนฤมล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุนทร พรายพิบูรณ์
คนงานทั่วไป
นายวิเชษฐ์ เที่ยงตรงดี
คนงานทั่วไป
น.ส.นันทวัน บุญสม
คนงานทั่วไป
นายสมเกียรติ แก่นสาร
คนงานทั่วไป
นายบุญเรือน สุขเจริญ
ตกแต่งสวน
นายชาตรี ศรมณี
คนงานทั่วไป
นายภานุวัฒน์ วิเศษศรี
คนงานทั่วไป
นายเทวินทร์ พืชพันธุ์
คนงานทั่วไป
นายสมภพ ประจง
คนงานทั่วไป