นายกิตติเกษม ชำนิไกร
ปลัดเทศบาล
นางนีโลบล วรวิทย์วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวิญญู ทัดทาอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุนทรี ธนุนาจารย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุชาดา นาคสวน
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบัณทิต พรอุดมเดช
นักทรัพยากรบุคคล
นางมยุรา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาณี บุญสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเสน่ห์ บำรุงพงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายประดับ ฤกษ์สมิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเมธี ศรีภูโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางนิรดี ติณณ์พัฒนโสภณ
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวกัญญารัตน์ หอมนวล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ
นางสาวกัญญณัช อินนา
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
น.ส.จิราภัทร หิรัญอร
คนงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา เรืองฤทธิ์
แม่ครัว
น.ส.ภดา ขอบชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมหวัง แก่นสาร
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรวัฒน์ พืชพันธุ์
พนักงานขับรถยนต์