นายบุญธรรม ใยกล้า
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
นายรำเพย เที่ยงตรงดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
นายสมภักดิ์ บำรุงพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
นายอารักษ์ ศิริศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
นายเสมียน ขอบชิต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ
นายจุมพล พูลนิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินพระกิตติมศักดิ์
นายชาญวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินพระกิตติมศักดิ์